Yhdistyksemme - Vår förening

Vaasan Seudun Bioanalyytikot r.y., kutsutaan myös Vaslyksi, perustettiin 1977. Jäseniä kaksikielisessä Vaslyssä on tällä hetkellä 193 (josta  68 % ruots. ja 32 % suom.)

Yhdistyksen tärkeimpänä päämääränä on ylläpitää ja kehittää jäsenien ammatillisia valmiuksia järjestämällä koulutustilaisuuksia. Jäsenillä on oikeus osallistua toisen alueyhdistyksen koulutustilaisuuksiin.

Vaslyn tehtäviin kuuluu järjestää kokouksia, kursseja ja teemapäiviä. Sen lisäksi yhdistys järjestää virkistys- ja vapaa-ajantoimintaa.

Vasanejdens Bioanalytiker r.f., även kallad Vasly, grundades 1977. För tillfället har Vasly 193 medlemmar (varav 68 % är svenskspråkiga och 32% finskspråkiga.)

Verksamhetens viktigaste målsättning är att upprätthålla och utveckla medlemmarnas yrkesmässiga färdigheter genom att ordna skolningar. Som medlem i föreningen har man rätt att delta i andra disktriktsföreningars skolningsdagar.

Till Vaslys uppgifter hör att ordna möten, kurser och temadagar. Dessutom ordnar föreningen rekreations- och fritidsverksamhet.